GSK krúžok

Divadelný krúžok GSK vznikol ako prirodzené pokračovanie projektu s názvom „Generácie spojené kultúrou“, ktorý začal 26.10.2013 premiérou divadelnej inscenácie „TRI“. Myšlienkou  záujmového krúžku je spojenie rôznych vekových skupín a tým docieliť lepšie vzájomné porozumenie a dorozumenie generácií prostredníctvom divadelného umenia, nie len medzi sebou navzájom ale aj voči tretej osobe (divákovi).

Okrem „klasického“ divadelného skúšania inscenácie, ktorá vznikne z kolektívnych improvizácií členov (postupy autorského divadla), si členovia vyskúšajú a spoločnými silami vytvoria všetky zložky inscenácie (výtvarnú i hudobnú). Naučia sa novým postupom využívaných v súčasnom divadelnom umení (napr. využívanie multimédií).

Členom krúžku sa môže stať žiak, študent i dôchodca. Okrem nových skúseností a zábavy, sa mu prostredníctvom verejného vystupovania zlepší verbálne vyjadrovanie, sebavedomie, posilní sa schopnosť tímovej spolupráce (kolektívna tvorba kulís, inscenácie, improvizácie a pod.). Cieľom divadelného krúžku je pravidelná prezentácia vytvorených inscenácií a  účasť sa rôznych súťažných a nesúťažných divadelných prehliadok. 

Kontakt: Mgr. Zuzana Dovičáková – 0948 261 433, divadloneon@divadloneon.sk

 

Hlavný partner: Partneri: